See Image Galleries

*
 

Hybridizer Fengtong Li

Yangzhou, Jiagsu Province, China

Registrations/introductions:

´╗┐Intermediate Bearded: 'Guangling Hongyun' ´╗┐'Yangzhou Elegant Bride', 'Yangzhou Fenzhuang', 'Yangzhou Landie', 'Yangzhou Wuqun', 'Yangzhou Xiaoye'.

Louisianas: 'Jinfen Shijia', 'Shugang Mocha', 'Shugang Tiandian', 'Shugang Xinghong', 'Shugang Xuanzi', ´╗┐'Yanglu Huangoue', 'Yangzhou Lanhai',

-- BobPries - 2012-05-18
Topic revision: r8 - 18 Nov 2023, BrewItt
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback